Provozní řád

 1. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku. Školní rok je období od 1. září do 31. srpna.
 2. Cena identifikačního čipu je 115 Kč Tato karta slouží strávníkovi po celou dobu školní docházky a je NEVRATNÁ. Žáci  vždy při výdeji obědů jsou povinni se prokázat kartičkou na stravování. Výdej obědů probíhá od 11:30 do 14 hodin, není – li po dohodě s vedením kuchyně stanoveno jinak (změny navržené školou – informace zajistí vedení ZŠ).
 3. Pokud žák nemůže přijít na oběd (nemoc), mohou si rodiče vyzvednout oběd od 11:30 do 13:00 ve školní jídelně pouze 1 den.
 4. Při delší nepřítomnosti je nutné obědy vždy odhlásit.
 5. Podle nařízení Městské hygienické stanice v Brně se z bezpečnostních a epidemiologických důvodů povoluje vynášet oběd pouze v jídlonosičích. Do jiných nádob /kelímky,sklenice/ je výdej obědů zakázaný.
 6. Vydaný oběd do jídlonosiče je určen k přímé a okamžité spotřebě bez skladování.
 7. Obědy se odhlašují i přihlašují do 12 hodin na následující den (nemoc, výlety, ŠPV apod.).
 8. Obědy se mohou odhlašovat osobně, mailem ( sj.bakalovo@seznam.cz ), SMS nebo na tel. č. 543 213 254 nebo  722 564 046. Úřední hodiny kanceláře ŠJ: 7.30 - 14.00 hodin.
 9. Obědy plaťte nejpozději do 25. dne v měsíci. Na základě přijaté platby se provádí automaticky přihlášení obědů na následující měsíc.
 10. Obědy na další měsíc se po zaplacení musí přihlásit pouze v případě, že byla složenka nebo příkaz k úhradě zadán pozdě tj. méně jak 4 dny před koncem měsíce.
 11. Při osobním přihlašování je nutné vždy předložit doklad o zaplacení.
 12. Základní informace jsou také uvedeny na zadní straně stravovací karty. Školní jídelna neručí za odložené věci.
 13. Rodiče mohou kdykoliv provést namátkově ochutnávku ve ŠJ a provedou zápis do degustační knihy u ředitele ŠJ.
 14. Žáci budou vstupovat do prostor školní jídelny v přezůvkách se stravovací kartou a pouze v doprovodu pedagogického pracovníka školy.
 15. Z jídelny je zakázáno vynášet nádobí nebo jídlo.
 16. Vyúčtování plateb, které jsou placeny trvalými příkazy proběhne vždy po ukončení školního roku ( v měsíci červenci).
 17. Při úplném ukončení stravování (odchod na jinou školu, ukončení školní docházky) vyplatíme přeplatky na stravném hotově v kanceláři ŠJ.
 18. Obědy se platí pouze složenkou, příkazem k úhradě nebo trvalým příkazem. Po domluvě a ve výjimečných případech i v hotovosti.   
 19. Ochrana osobních údajů: za ochranu osobních údajů odpovídá ředitel školní jídelny. Nápomocnou osobou ředitele při práci s osobními údaji je pověřenec na ochranu osobních údajů. Pověřenec je přímo podřízen řediteli školní jídelny. Pověřenci nejsou udíleny žádné pokyny týkající se plnění jeho úkolů podle nařízení, pro plnění svých úkolů nesmí být propuštěn ani nijak postihován za nezávislý způsob výkonu povinností. Pověřenec nenese osobní odpovědnost za nedodržování GDPR,právní soulad v oblasti ochrany dat je odpovědností ředitele školní jídelny. Ředitel školní jídelny pro svoji odpovědnost není vázán radou nebo stanoviskem pověřence při ochraně osobních údajů.

 

     

 

                                                                                                                                                          

Bc.Robert Kameníček,

ředitel Školní jídelny

                                                                                              

      Tento provozní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 1.5.2018